Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání pro období 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace, okres Přerov

„KOLIK JE NA SVĚTĚ KRÁS…“

Obsah:

 1. Identifikační údaje o mateřské škole
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika vzdělávacího programu
 4. Podmínky a organizace vzdělávání
 5. Vzdělávací obsah
 6. Evaluační systém

I. Identifikační údaje o mateřské škole

Název: Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Adresa: Malhotice 1, 753 53 Všechovice

Kontakt:

Ředitelka školy:         

Jana Chudová do 31.12 2023 

Lic. Marie Krausová od 1.1.2024

Učitelka: Václava Baštanová do 29.2. 2024

Od 4.3.2024 Ludmila Bartošíková, zastupující uč.

Od 1.5.2024 Karolína Hrozová

Školnice: Markéta Maňasová

Zřizovatel školy: Obec Malhotice

Malhotice 1, 753 53 Všechovice

II. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem s kapacitou 25 dětí. Je příspěvkovou organizací. Zřizovatel je Obec Malhotice. Je umístěna do prvního patra místního zámku situovaného uprostřed nádherné přírody, parku, lesoparku. Nedaleko rybník, les. V blízkosti budovy se nachází dětské hřiště s dvěma pískovišti, lanovou pyramidou, pohyblivým chodníkem, lanovkou, houpačkami, skluzavkou a zahradním domkem. Vše ve velké míře využíváme při pobytu venku, vzdělávacích aktivitách a akcích MŠ a veřejnosti.

Součástí mateřské školy je i výdejna stravy. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice.

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy a místními spolky při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Dále pak s Plaveckou školou Hranice v rámci kurzu plavání pro předškoláky.

V roce 2022 jsme se zapojili do projektu „Digitalizace škol“, který je spolufinancován Evropskou unií.

III. Charakteristika vzdělávacího programu     

Motto:  „...hrou naplněné dětství potřebujeme všichni k tomu, abychom v dospělosti  byli  vyrovnaní, rozumní a moudří...“

Dítě je vděčný posluchač a vstřebává všechno, co mu nabízíme. Tato ochota spojená s bezbranností v nás ale musí probouzet velikou odpovědnost. To, že nám tak bezmezně věří je pro nás velikým závazkem a proto mějme na paměti, že:„ Dítě se má dovídat především to, co potřebuje znát, a ne to, co by vědět nemělo.“

Způsoby našeho předávání poznatků by měly mít podobu bezpečné cesty, která vede děti jedinečným světem pocitů, poznatků a zkušeností, světem, do něhož se vejdou lidé, zvířata, věci, stroje, města, krajiny, ale i pravda a lež, touha a zklamání, radost a smutek, přátelství a osamělost.

Život v dnešní době je spojený s neustálými změnami ve všech oblastech a našim cílem je, aby se s nimi děti uměly vyrovnat. Našim zájmem je rozvíjet a podporovat jejich chuť se učit. Aby si osvojily a zdokonalily své znalosti, dovednosti, které jim umožní vytvořit zodpovědný postoj k sobě, k životu, ke společnosti, ke světu.

Při tvorbě programu jsme se inspirovali programem Začít spolu, protože byl nejblíže našich představ. Výchovu a vzdělávání vnímáme jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Klademe důraz na úctu a respekt k dítěti a rozvoj jeho potenciálu prostřednictvím jeho přirozené činnosti, hry, v atmosféře založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Vytváříme podnětné prostředí s centry aktivit pro prožitkové učení a kooperativní činnosti, učení se ze života a pro život, učení se navzájem. Vedeme se k vlastnímu hodnocení, co se nám povedlo a nepovedlo, co jsme dokázali. Vyvozujeme si pravidla společenského soužití.

Chceme být dětem partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě za poznáním. Chceme být partnerem a pomocníkem rodičům. Chceme vytvářet ze školky zdroj spokojenosti, bezpečí, inspirace, podnětů pro děti, rodiče a přátele. Místo, kam se všichni těšíme a rádi vracíme.

Hlavní cíle ŠVP PV v kompetencích dítěte:

 • Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • Být tvůrčí a mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

Takto se snažíme naplňovat cíle RVP PV, podle kterého naše škola pracuje:

 • Chceme, aby naše děti byly spokojené a šťastné.
 • Abychom v péči o ně úzce spolupracovali s rodiči na základě vzájemné důvěry a otevřenosti
 • Chceme, aby se děti cítili v bezpečí, aby zažívaly pocity úspěšnosti a zdaru, aby vynikla jejich jedinečnost, individualita a možnosti.
 • Chceme, aby dítě před vstupem do základní školy bylo relativně samostatnou osobností, která je schopna zvládat nároky, které jsou na ni běžně kladeny a i ty, které ji v budoucnu nevyhnutelně čekají a to vždy pokud možno aktivně a s osobním uspokojením.
 • Rozvíjíme psychickou, fyzickou a sociální stránku dítěte, jeho zdravé sebevědomí a samostatnost a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, učíme zdravému životnímu stylu.
 • Podle zájmu, potřeb a možností dětí klademe základy k jejich celoživotnímu vzdělávání.
 • Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ všeho poznávání, maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
 • Podporujeme přirozený pohyb v přírodě a uvědoměním si důležitosti její ochrany.

Při plánování zohledňujeme vždy veškerá specifika předškolního vzdělávání:

 • Respektujeme individualitu každého dítěte a poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje.
 • Vzdělávání dětí přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, sociálním a emociálním potřebám dětí, vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 • Vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, motivujeme s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů v průběhu celého dne.
 • Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.
 • Podporujeme radost z učení, zájem poznávat nové, chuť naslouchat.
 • Poskytujeme takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání.
 • Pro realizaci našich cílů využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí.
 • Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost.
 • Podporujeme úzkou vazbu na rodinu.
 • Působíme na celou osobnost dítěte.
 • Dáváme dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonávání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince, možnost volby a převzetí odpovědnosti za své jednání.
 • Probouzíme v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

IV. Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

 • Herní prostor je uspořádán do 11 center aktivit – pokusy a objevy, manipulační činnosti, domácnost, ateliér, písek, dílna, hudba, knihy a písmena, kostky, dramatizace, pohyb, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami pro rozvoj dílčích inteligencí. Děti si samy volí místo ke své hře a činnosti na základě zájmu a nabídky.
 • V šatně a částečně ve třídách je položena PVC krytina, ve třídách – hernách koberec. Škola je vybavena z větší části policovým nábytkem.
 • Prostor k odpočinku je umožněn v hernách, matrace a lůžkoviny jsou uloženy ve skříních dostupných dětem. Děti si samostatně nebo s dopomocí připravují místo k odpočinku.
 • Zdravotně hygienické zařízení je přizpůsobeno dětským požadavkům, je zdravotně nezávadné a bezpečné a esteticky vzhledné, záchodky jsou odděleny zástěnami, koupelnový nábytek k uložení hygienických potřeb a k zavěšení ručníků.
 • Dětský policový nábytek v místnostech a veškeré hry a hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát podle dohodnutých pravidel a vyznaly se v jejich uložení. Hry a hračky a místa uložení jsou opatřeny popiskami.
 • Tělocvičné nářadí – prolézací věž se skluzavkou, dřevěná průlezka, lavičky, žíněnka a náčiní - skákací míč, míče, kuželky, lano, balanční deska, balanční a rehabilitační míče, overbally, koš a kruhy využíváme v centru pohybu. Pohybové aktivity uskutečňujeme i při pobytu venku.
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím stavebnic, didaktických, deskových a společenských her a hraček ze dřeva, textilu i PVC ,elektronické stavebnice Boffin a programovatelné pomůcky - robotická myš, které průběžně obnovujeme a doplňujeme také v podobě sponzorských darů.
 • Ve třídě je klavír, vlastníme i elektronické klávesy, máme dostatek rytmických nástrojů pro hudební činnosti, které průběžně doplňujeme i vlastní výrobou. Centrum hudby nabízí dětem trubicové rytmické nástroje – boomwhackery, bonga, dětské klávesy.
 • V kabinetu máme dostatek materiálu k pracovním a výtvarným činnostem, k práci využíváme ve větší míře přírodní materiály, a také vhodný odpadový materiál.
 • Na úpravě prostředí a výzdobě se podílejí i děti svými výtvory. Prostředí jsme upravili tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a shlédli i rodiče a návštěvníci školy.
 • Škola využívá k pohybovým a dalším aktivitám víceúčelové hřiště, dětské hřiště s průlezkami, lanovkou a skluzavkou.  K dispozici máme zahradní domek k uložení hraček a sportovních pomůcek.
 • Prostory školy jsou denně ošetřovány a udržovány v čistotě, teplota v místnostech je regulována v závislosti na klimatických podmínkách. Potřebnou vlhkost a čerstvý vzduch zajišťujeme pravidelným větráním. Místnosti jsou světlé a dostatečně osvětleny, okna s přímým slunečním svitem jsou opatřena žaluziemi. V místnostech jsou vhodné rostliny, neobsahující alergeny. Vyčleněná okna jsou opatřena sítěmi proti hmyzu.
 • Ve všech místnostech jsou instalovány jako zdroj světla zářivkové trubice.

Životospráva

 • Denní režim má pravidelný rytmus a řád, současně je pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, rodičů a aktuální situace – potřeby školy či obce.
 • Pravidelnou stravu zajišťujeme dvěma způsoby – dopolední svačina je v režii mateřské školy, oběd a odpolední svačinu dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice. Sledujeme skladbu jídelníčku a vhodně volíme pestrost svačin, které doplňujeme zemědělskými výpěstky.
 • Dodržujeme pitný režim v průběhu celého dne, nabízíme čerstvou vodu, bylinkové a ovocné čaje. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování, přiměřeně k věku se samy obsluhují.
 • Máme samoobslužné místo pro samostatný výběr jídla. Děti si samy servírují pokrmy na talíře ve zvoleném množství, které potřebují.
 • Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech ohrožujících zdraví a život, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem a na základě písemné žádosti rodičů.
 • Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.
 • Dětem poskytujeme v rámci zdravého životního stylu každodenně podle klimatických podmínek dostatečný pohyb venku na zahradě a v blízkosti školy – v parku, v lesoparku, v lese, u rybníka, na hřišti.

Psychosociální podmínky

 • Navozujeme vzájemný pocit důvěry, učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a spolupráci.
 • Podporujeme solidaritu a kamarádství – chceme se cítit dobře a spokojeně.
 • Chováme se podle zásad zdravého životního stylu, jsme dětem přirozeným vzorem.
 • Stanovujeme si společně s dětmi jasná pravidla chování ve skupině tak, abychom vytvořili kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi, jasně a srozumitelně komunikujeme.
 • Respektujeme potřeby dětí, osobní svobodu a volnost, zároveň dodržujeme společně ustanovena pravidla a řád školy, nikdo není zvýhodňován nebo nezvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí.
 • Dostatečně se věnujeme vztahům mezi dětmi a nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.
 • Usnadňujeme nově příchozím dětem adaptaci na prostředí školy v rámci našeho adaptačního programu.
 • Nabízíme činnosti podle zájmu dítěte a jeho vyspělosti, učíme pracovat samostatně i ve skupině.
 • Podporujeme zdravé sebevědomí, důvěru v sebe sama, usilujeme o osobní motivaci.
 • Respektujeme individuální potřeby dětí, učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
 • Odpolední odpočinek je umožněn všem dětem, některé jej využijí ke spánku, ostatní odpočívají, relaxují na lehátku při poslechu četby, hudby, vyprávění a potom je dětem nabízen klidný program v herně, předškoláci se věnují přípravě na školu.
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, převažují pozitivní hodnocení, pochvaly.

Personální podmínky

 • Ředitelkou školy je od 1. 1. 2024 Lic. Marie Krausová, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ a bakalářského studia, předškolní pedagogiky. Zaměstnaná na úvazek 1,0.
 • Učitelka Karolína Hrozová, absolventka SPgŠ, obor učitelství MŠ. Zaměstnaná na úvazek 1,0.
 • Asistent pedagoga Klára Schmolzová. Zaměstnaná na uvázek 0,5.
 • Školnice Markéta Maňasová, zaměstnaná na částečný úvazek + část úvazku na výdej stravy/součást MŠ/, celkem úvazek 1,0.
 • Pedagogické pracovnice se účastní vzdělávacích seminářů a webinářů v rámci DVPP ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacích činností. Provozní zaměstnankyně absolvuje pravidelně semináře o hygienických požadavcích a životosprávě.

Řízení školy

 • Ředitelka školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců v organizačním řádu a směrnicích.
 • Ve škole je funkční informační systém, porady se konají spontánně, denně, vždy když to situace vyžaduje. Závěry vyhodnocujeme okamžitě.
 • Ředitelka vypracovává ŠVP PV společně s učitelkou.
 • Kolegyně vytvářejí jedinečný tým, spolupracují, jednají a chovají se profesionálně v souladu se společenskými pravidly, dodržují pedagogické zásady ve výchově a vzdělávání dětí, navazují na sebe v každodenní práci.
 • Na škole panuje pozitivní a motivující školní klima.
 • Ředitelka je denně obeznámena s chodem školy.
 • Škola úzce spolupracuje s rodiči, navozuje důvěru, podporu a porozumění, umožňuje volný přístup do školy a využití času pro společnou hru s dítětem, nabízí spoluúčast na akcích školy, slavnostech, výletech a při společných aktivitách v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
 • Rodiče se podílí na tvorbě programu, nabízí své zkušenosti a dovednosti, které předávají dětem v rámci aktivit, stávají se partnery školy, denně mají možnost být ústně informováni o svých dětech a vyjádřit tak i svůj osobní názor, 2x do roka též na schůzkách rodičů, na webových stránkách školy, na FB v uzavřené skupině - dále hledáme nové a zajímavější formy spolupráce s rodiči a rodinou a tím tak vytváříme cestu důvěry.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem – Obcí Malhotice – provoz školy, akce školy a obce pro děti, rodiče a širokou veřejnost, komunitní setkávání se seniory.
 • Škola spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
 • Škola spolupracuje s Místní akční skupinou v Hranicích.
 • Škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Všechovice v rámci návštěvy předškoláků v 1. třídě, vzájemná pozvání na kulturní akce, projekty.
 • Škola rozvíjí enviromentální vzdělávání při spolupráci s Obůrkou pod Hůrkou v Horních Těšicích.
 • Škola spolupracuje s Domovem seniorů Lhotsko v rámci návštěv v období Vánoc a svátku matek, kdy dětí vystupují s programem.
 • Škola spolupracuje s místními spolky – myslivci, hasiči - zejména při kulturních akcích s vystoupením dětí, v rámci pořádání Dne dětí, Kácení máje aj.
 • Škola se velmi významně podílí na akcích občanského sdružení Klubko – výstavy, vystoupení.
 • Škola má velmi dobrou a mnohaletou spolupráci s Mateřskou školou v Horním Újezdě – pořádání společných akcí jako divadlo, výlety, v rámci vzájemného navštěvování a utužování kamarádství mezi dětmi a pedagogy.
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a podpůrná opatření
 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.
 • Spolupracujeme s odborníky a školskými poradenskými zařízeními.
 • Vzdělávání probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu s úpravou podmínek a obsahu vzdělávání, podle potřeb snížením počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.
 • Využíváme vhodných a kompenzačních pomůcek dle doporučení ze strany SPC.
 • Zaručujeme stálou spolupráci s rodiči.
 • Možnost využití asistenta pedagoga podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.
 • Škola není bezbariérová.
 • Škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
 • Jazyková příprava pro děti – cizince nebo děti z jiného jazykového a kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Těmto dětem bude zajištěna zvýšená pozornost a podpora k osvojení českého jazyka využitím didaktických postupů. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

IV. Organizace vzdělávání

 • Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a školním řádem mateřské školy, zápis probíhá v měsíci květnu, děti mohou být přijímány i v průběhu roku.
 • Naše škola je nově příchozím dětem a jejich rodičům otevřena kdykoliv, umožňujeme návštěvy z důvodu postupné adaptace na nové prostředí.
 • Naše škola má jednu heterogenní třídu, která má kapacitu 25 dětí. Počet zapsaných dětí je průměrně 25 zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 • Ráno děti docházejí podle potřeby, individuálně i později podle předchozí domluvy z důvodu naplnění programu školy.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, uplatňujeme individuální přístup, vytváříme podmínky ke skupinovým i samostatným činnostem.
 • Umožňujeme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
 • Zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní pohybové činnosti, cvičíme jógu.
 • Děti se vzdělávají v centrech aktivit.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
 • Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací.
 • Respektujeme zachovávání intervalů mezi podávanými jídly.
 • Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace a zachování duševní hygieny, děti odpočívají na lehátkách přibližně 60 minut podle potřeby. Potom nabízíme klidové činnosti, a zároveň realizujeme činnosti k rozvoji předškolních dětí.
 • Dětem se plně věnujeme, pro svou práci využíváme dostupných didaktických her, materiálů, sbírek, TV nářadí a pomůcek, didaktickou techniku, klavír, elektronické klávesy, hudební rytmické nástroje.
 • V naší škole nemáme televizi ani DVD přehrávač, pouze CD přehrávač s magnetofonem, v souladu s naplněním plánu při některých činnostech využíváme plátno a  dataprojektor, výukové programy na DVD, elektronické didaktické hry a knihy.

Režim dne:                                                                                                                                

6:45 – 8:30 scházení dětí do mateřské školy, plnění ranního úkolu s rodiči                     

7:00 -  9:30

následují spontánní i řízené činnosti ve skupinách i individuálně 

v centrech aktivit podle týdenního téma včetně vítání a komunikačního

a hodnotícího kruhu, pohybové chvilky a zdravotních cviků, jazykové chvilky, smyslové hry

8:30 – 8:50 hygiena, dopolední přesnídávka

9:30 - 11:30 pobyt venku, hygiena

11:30 - 12:00 příprava stolování, oběd, hygiena

12:15 – 13:30

odpočinek, relaxace na lehátku s četbou, vyprávěním a poslechem

relaxační hudby, hygiena, klidové a zájmové činnosti pro SD

13:30 – 15:45 pohybová chvilka, spontánní aktivity, činnosti nabídnuté učitelkou,            

individuální činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, postupný odchod dětí z mateřské školy

14:00 – 14:30 odpolední svačina, hygiena

V. Vzdělávací obsah

ŠVP PV  s názvem „Kolik je na světě krás…“ je sestaven do šesti hlavních témat, které jsou výchozí pro integrované bloky. Jeho ústředním motivem je píseň se stejným názvem. 

Tématické celky ŠVP PV a jejich charakteristika:

 1. Na světě je mnoho domovů – vše, co je spojené s vlastní identitou, rodinou, rodným místem, společenstvím lidí – školka, škola, profese, národy, rasy, blízkým i širším okolním prostředím – vesnice, město, hlavní město Praha, Česká republika, státy a jejich symboly, planeta Země.
 2. Na světě je mnoho lidí a zábavy – vše, co je spojené se společenstvím, přátelstvím, kulturou, uměním, sportem, zdravý životní styl, společenským chováním, tradicemi a slavnostmi.
 3. Na světě mnoho roste, kvete, voní – vše, co je spojené s přírodou – stromy, rostliny, plodiny, plody, obživa - a změnami v ní.
 4. Na světě je mnoho zvířat – vše, co je spojené se zvířaty na zemi, ve vodě a ve vzduchu, ve volné a exotické přírodě, doma i na dvoře, bájná a vyhynulá.
 5. Na světě mnoho hřeje a zebe – vše, co je spojené s rozmanitostí světa, přírodou, životním prostředím a změnami v něm, také počasí a roční období.
 6. Na světě je mnoho zázraků – vše, co je spojené s vědou a technikou, sportem, zájmy, uměním a výsledky lidské činnosti – stavby, vynálezy, stroje, přístroje, předměty a nástroje.

lňující programy ŠVP PV:

 • Slavnosti  - Drakiáda, Lucerničková, Adventní, Vánoční, Karneval, Jarní, Den Matek, Den dětí a otců, Loučení se školkou.
 • Narozeninové dny – Den pro…
 • Hravé a netradiční dny ve školce
 • Projekt „Se Sokolem do života“
 • Plavecký kurz – Plavecká škola Hranice
 • Dílničky pro děti – kuchařské dny, keramické dny
 • Den s babičkou a dědečkem - předčítání, vyprávění
 • Loutkové divadlo v MŠ
 • Zdravověda – setkávání s odborníkem, první pomoc
 • Dopravní výchova – pobyty na dopravním hřišti v Hranicích
 • Patronát Knihobudky MŠ v obci

V. Evaluační systém

Hodnocení vychází z otázek, na které hledáme odpovědi. Tím, že jsme jednotřídní mateřská škola, probíhá naše hodnocení formou pozorování, rozhovorů, diskusí, rozboru činností, rozborem příprav, plánů takřka denně nebo průběžně /obě pedagogické pracovnice a školnice/.

Hodnocené /evaluační/ oblasti:

 • ŠVP PV  - zda je v souladu jeho psaná podoba s realizovanou, v souladu s RVP PV, zda jsou integrované bloky vhodně nastaveny pro využití prožitkového a kooperativního učení s prostorem pro vlastní tvořivost a improvizaci, zda přinášejí očekávané výsledky a umožňují dětem samostatnost a tvůrčí činnosti, zda si mohou skutečně vybrat, co je baví – vyhodnocujeme při plánování, průběžně slovně.
 • Podmínky ke vzdělávání – zda jsou vyhovující k naplnění cílů a zda se je daří zlepšovat a zkvalitňovat – hodnotíme průběžně všichni, rodiče formou dotazníku 1x ročně.
 • Školní klima – zda vládne v MŠ vstřícná atmosféra s porozuměním a respektem a přátelské vztahy. Zda se daří komunikovat s rodiči, vnímat a respektovat jejich názory týkajících se jejich dětí. Zda je spolupráce s nimi dostatečná, zda je program pro ně zajímavý – hodnotíme průběžně slovně.
 • Děti – zda známe jejich vzdělávací potřeby a zda zohledňujeme jejich individualitu, zda dosahují očekávaných vzdělávacích pokroků a jaké jsou jejich výsledky vzdělávání, co se jim daří, nedaří – hodnotíme slovně denně, zaznamenáváme průběžně písemně.
 • Pedagogické pracovnice – sebereflexe, zda jsme na svou práci připraveni, zda máme promyšlené cíle a postupy, zda spolupracujeme /ředitelka – učitelka/, zda spolupracujeme s rodiči – hodnotíme průběžně slovně.

Ředitelka – hodnotí práci učitelky pravidelně v rámci společné účasti při práci s dětmi /volba činností, příprava prostředí, nabídka příležitostí, využití metod a forem, individuální přístup, aktivace dětí, prostor pro spontánní dětské aktivity, využití dětských nápadů, bezpečnost dětí, jazykový projev, dohodnutá pravidla/ většinou a zpravidla ústně.