Přijímání dětí

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu ve stejném kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má škola volnou kapacitu.
   
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ v dohodnutém termínu osobně v MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Před nástupem dítěte do zařízení si rodiče vyzvednou k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP nebo SPC příslušného zaměření.

Kritéria přijímacího řízení:

Podle daných kritérií postupuje ředitelka při rozhodování /§165/2004 Sb./ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu školy. Jsou posuzována vždy ke stavu k 1. září daného roku.

 1. Věk dítěte – předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky /§ 34 odst. 4 školského zákona/.
 2. Trvalý pobyt v obci
 3. Individuální situace dítěte – MŠ navštěvuje sourozenec, sociální potřebnost dítěte / samoživitelé, sirotci, sociální vyloučení/, dítě se hlásí k celodennímu provozu.