Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika Osobní spisy zaměstnanců Dokumenty MŠ Evidence školného Mzdová agenda Školení pracovníků
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence dětí v MŠ Osobní spisy zaměstnanců zřizovací listina,sítě škol,organizační a školní řády, směrnice, inspekční zprávy,výroční zprávy, DVPP, dovolená, Úplata za předškolní vzdělávání Mzdová agenda školení bozp v MŠ, karty bozp - zaměstnanci
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti a rodiče dětí z MŠ Zaměstnanci MŠ Zaměstnanci MŠ Děti a rodiče dětí z MŠ zaměstnanci MŠ zaměstnanci MŠ
Kategorie osobních údajů jmenné, adresní, r.č., datum narození, citlivé údaje: zdravotní stav, soudní rozhodnutí, jmenné, adresní,r.č.,datum a místo  narození jmenné jmenné jmenné, adresní, r.č., datum a místo narození,  jmenné, adresní, datum a místo narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitelka MŠ, ČŠI ředitelka MŠ, kontrolní orgány ředitelka MŠ, kontrolní orgány ředitelka MŠ ředitelka MŠ, mzdová účetní, kontrolní orgány ředitelka MŠ, kontrolní orgány
Doba uchování osobních údajů 10 let po ukončení docházky 10 let po ukončení docházky, 30 let Archiv,5 let 5 let 5, 10, 30 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb. školský zákon 262/2006 Sb. zákoník práce 561/2004 Sb. školský zákon, 262/2006 Sb. zákoník práce 561/2004 Sb. školský zákon 262/2006 Sb. zákoník práce 561/2004 Sb. školský zákon, 262/2006 Sb. zákoník práce
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE