Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

Počasí dnes:

25. 3. 2023

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Navigace

Obsah

Mateřská škola Malhotice,příspěvková organizace

Školní řád

Datum vyhotovení: 20. 8. 2019

Platnost od: 1. 9. 2019

Ukončení platnosti: není stanoveno

 

Vymezení školního řádu

Školní řád je vydáván v souladu s §30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku!!
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí.
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

              (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 • Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

Povinnosti dítěte:

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

Rodič / zákonný zástupce/ má právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy a podílet se na řešení vzniklých problémů
 • zapojit se do spolupráce, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy své a dětí
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

Povinnosti rodičů /zákonných zástupců/:

 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích. Především jde o data a informace uváděné v Evidenčním listu.
 • Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školy a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Zákonní zástupci dítěte oznámí infekční onemocnění dítěte neprodleně po získání této informace.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav)
 • Zákonní zástupci zajistí, aby dítě docházelo řádně do MŠ.
 • Zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitelky školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven na 8 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit nepřítomnost dítěte neprodleně, a to:

 • telefonicky na číslo mateřské školy 774 426 556
 • písemně  učitelce
 • osobně  učitelce

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemně učitelce. V případě nenadálé absence je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení absence doložit učitelce písemnou omluvu. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, doložení se děje vždy písemnou formou. Učitelka a ředitelka evidují a vyhodnocují školní docházku. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje ředitelka její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v níž má být dítě vzděláváno. Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření výsledků vzdělávání
 • termíny ověření výsledků vzdělávání, včetně náhradních termínů.

Ověření výsledků vzdělávání se uskutečňuje dvakrát během školního roku, vždy v lednu a červnu. Náhradní termín pro ověření se bude konat vždy nejpozději do 3 týdnů od plánovaného termínu ověření. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření výsledků vzdělávání, a to ani v náhradním termínu. Výdaje spojené s individuálním vzděláním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • Podpůrná opatření prvního stupně. Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně. Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba, dojde k ukončení jejich poskytování. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se ukončení pouze projedná. 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v plném rozsahu.

Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

Pro zajištění vzdělávání dětí od 2 do 3 let jsou zajištěny podmínky z hlediska bezpečnostního (maximální využití úvazku pedagogických pracovníků v organizačně náročnějších částech dne), hygienického (dle vyhlášky č.410/2005 Sb.), z části i materiálního.

V oblasti životosprávy a stravování po dohodě se zákonnými zástupci zajistit rozsah stravování tak, aby se dítě v mateřské škole stravovalo vždy, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu dítěte v mateřské škole. Stravování pro tyto děti se řídí stanovenými výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Po dohodě a souhlasu se zákonnými zástupci, bude dětem umožněn individuální adaptační režim, zejména v prvních měsících nástupu do mateřské školy.

Ředitelka školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte systém přinášení hygienických potřeb pro dítě do mateřské školy (vlhčené ubrousky, podložky na matraci, náhradní oblečení) tak, aby byly k dispozici v dostatečném množství. Přinášení těchto hygienických potřeb je povinností rodičů. Mateřská škola vyčlení prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí.

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Vzdělávání dětí mladší tří let vychází z jednoduchosti, časové nenáročnosti, pohybu a pobytu ve známém prostředí a nejbližším okolí, smysluplnosti a podnětnosti. Vždy poskytneme dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte, s využitím metod jako je situační učení, učení nápodobou, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi. Učitelky uplatňují k dítěti laskavý a důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají.

Dětem bude zajištěn dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. Organizace vzdělávání a plánování činností bude vycházet z potřeb a zájmů dětí. 

Požadavkem mateřské školy je, aby dvouleté dítě umělo vyjádřit své potřeby (verbálně nebo nonverbálně), aby bylo schopno základních sebeobslužných a hygienických činností, umělo se samostatně najíst, svlékat a oblékat se.

Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Její součástí je výdejna stravy, která zajišťuje stravování dětem a zaměstnancům MŠ.
 • Provozní doba MŠ je od 6.45 do 15. 45 hodin pondělí až pátek. Provoz o prázdninách vyhlášených celostátně MŠMT, bývá přerušen nejdéle v měsících červenci a srpnu, zpravidla na šest týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv podle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování.
 • V zájmu Vašich dětí, jejich duševní hygieny a pohody, doporučujeme ranní příchod alespoň do 8.00 hod., aby dítě mělo časový prostor pro spontánní hru. Naopak, aby dítě nebylo zatěžováno nepřiměřeně dlouhým pobytem v MŠ v odpoledních hodinách. MŠ se uzamkne v 8.30. V ostatní dobu si rodiče zazvoní na zvonek.
 • Rodičům umožňujeme volný přístup do MŠ v ranních nebo odpoledních hodinách, a to na dobu nezbytně nutnou a v případě společné hry s dítětem a jen v případě, pokud jejich přítomnost nezatěžuje herní prostor pro děti. V žádném případě nedovoluji návštěvy MŠ v době jídel!
 • Rodiče omlouvají děti nejpozději den předem ráno do 8.00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky dle požadavků vedoucí ze ŠJ Všechovice
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole!
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají! Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky v MŠ a další informační kanály – www.msmalhotice.cz  a www.facebook.com  – uzamčená skupina Školka Malhotice, kde je umožněno shlédnout velké množství fotek z dění v MŠ.

Přijímací řízení

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu ve stejném kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má škola volnou kapacitu.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ v dohodnutém termínu osobně v MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Před nástupem dítěte do zařízení si rodiče vyzvednou k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Do MŠ se mohou zařazovat děti zdravotně postižené = smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami / po projednání s lékařem/ rozhodnout může ředitelka výjimečně a na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP nebo SPC příslušného zaměření.

Kritéria přijímacího řízení:

Podle daných kritérií postupuje ředitelka při rozhodování /§165/2004 Sb./ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu školy. Jsou posuzována vždy ke stavu k 1. září daného roku.

 1. Věk dítěte – předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky /§ 34 odst. 4 školského zákona/.
 2. Trvalý pobyt v obci
 3. Individuální situace dítěte – MŠ navštěvuje sourozenec, sociální potřebnost dítěte / samoživitelé, sirotci, sociální vyloučení/, dítě se hlásí k celodennímu provozu.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte/ i na doporučení lékař nebo školské poradenské zařízení/.

Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání. Platnost od 1. 9. do 31.8.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200,- Kč měsíčně Splatná vždy do 15. každého měsíce v MŠ. V době hlavních prázdnin se úplata snižuje na polovinu za oba měsíce 200,- Kč.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
 • Rodiče, kterých se týká osvobození nebo snížení úplaty podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Hygienické a zdravotní požadavky

 • V zájmu Vašeho dítěte vybavte dítě denně kapesníkem, zvlášť pro pobyt venku.
 • Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ používali návleky na obuv nebo se přezouvali, zvlášť v zimních měsících a při pobytu MŠ v herně na koberci vždy!!!
 • Doporučení k oblečení dětí:
 1. do třídy – lehké bavlněné oblečení (punčochové kalhoty, tričko, zástěrku nebo hrací kalhoty), na přezutí pevné papuče
 2. na pobyt venku – starší oblečení pro volný pohyb, přizpůsobit ročnímu období!
 3. pro zimní období – náhradní oblečení pro možnost převlečení
 • K zamezení ztráty nebo záměny dětských oděvů doporučujeme jejich označení.

Stravování dětí

 • Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní výdejny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.
 • Stravování zajišťuje ŠJ Všechovice /oběd+odpolední svačina/. Dopolední svačina je v režii MŠ.
 • Dítě lze odhlásit ze stravy nejpozději den předem ráno do 8.00. V případě náhlého onemocnění či jiného důvodu nepřítomnosti, je možno toho dne pro dítě odebrat stravu do jídlonosiče. V nemoci nelze stravu odebírat!!
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí výdejny.
 • Úhrada za stravu se provádí formou inkasa /převodem z bankovních účtů/měsíčně, anebo hotově přímo v ŠJ Všechovice.
 • Pitný režim je v MŠ zabezpečen. Každé dítě má svůj vlastní označený hrnek.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.
 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.
 • Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
 • Ředitelka školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.
 • V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.
 • Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.
 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí.
 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 • Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
 • Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).
 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, v prostorách kulturního domu nebo na venkovních prostorách (hřiště, zahrada) kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 • Při aktivitách v CA rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Obracejte se na nás ústní nebo i písemnou formou se vším, co se dotýká Vašeho dítěte. Jistě máme oboustranný zájem na tom, aby mateřská škola byla podnětným prostředím pro Vaše dítě a jeho rozvoj, který může být příznivý za předpokladu naší vzájemné spolupráce.

Předem děkuji za důvěru.                                                          

V Malhoticích dne 1. 9. 2019                                                Jana Chudová, ředitelka školy