Školné

Mateřská škola Malhotice, příspěvková organizace

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Tento pokyn vychází z:

  • § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
  • § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Čl. I

Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

Čl. II

Výše úplaty

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání

ve výši 250,-Kč

Čl. III

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

a) Dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s odst. 1 (odst. 4). Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. Snížená úplata je stanovena na částku 150,-Kč

b) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Snížená úplata je stanovena na částku 150,- Kč

Školné neplatí děti pětileté a starší, protože jejich předškolní vzdělávání je povinné.

Čl. IV

Splatnost úplaty

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Čl. V

Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

e) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon)

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023           

Jana Chudová, ředitelka MŠ